Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka Obce Sebedín-Bečov.

Upútavky na oznamy

Elektronická úradná tabuľa

Zámer previesť majetok obce

Obec Sebedín-Bečov na základe žiadosti fyzickej osoby zverejňuje zámer previesť - predať majetok obce - novovytvorená parcela KN-C č.179/15 o výmere 104m2, orná pôda, ktorá bola vytvorená z pôvodného pozemku parcela KN-E č.56/6 orná pôda o celkovej výmere 5217 m2, vedená na LV 244 pre k.ú.Bečov, na základe GP č.45308381-100/2017 zo dňa 08.08.2017, overený dňa 17.08.2017 Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pod č.827/2017 a novovy ...viac...


 

Oznámenie

Vážení občania, v obci Sebedín - Bečov časť Sebedín je na cintoríne, na dome smútku sprístupnená voda z vodovodného kohútika, zo spodnej strany budovy.
Voda nie je pitná!
Studnička už nie je sprístupnená.
viac...


 

Zámer prenajať majetok obce

Obec Sebedín-Bečov na základe žiadosti fyzickej osoby zverejňuje zámer prenajať majetok obce - časť nehnuteľného majetku - časť pozemku (13,5m2) parcelné č. KN-C 88/1 o celkovej výmere 1431 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Sebedín, obec Sebedín-Bečov vedeného na LV č. 95, v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c / zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu malej výmery p ...viac...


 

Zámer predať majetok obce

Obec Sebedín-Bečov na základe žiadosti fyzickej osoby zverejňuje zámer previesť - predať majetok obce - časť nehnuteľného majetku - pozemok parcela KN-c č. 144 o celkovej výmere 418 m2, zastavaná plocha, katastrálne územie Sebedín, vedené na LV č. 502, zastavané územie obce, z ktorého sa samostatným geometrickým plánom navrhuje odčleniť časť o  výmere cca 54m2 pod novovzniknutou parcelou, druh zastavané plochy a nádvoria a to v zmysle § 9a, ods. ...viac...


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Dňa 04.11.2017 v čase od 07,00 do 22,00 sa budú konať voľby do orgáno samosprávnych krajov, viac infomácii v prílohe
 

viac...


 

Aktuality - všeobecné oznamy

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici varuje pred podvodníkmi a zlodejmi.

Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužínaná ich dôvera.
viac...


 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditelstvío Hasičského a záchraného zboru v Banskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
viac...


 

Oznam

Obec Sebedín - Bečov ponúka zadarmo 5 kubíkov čistej výkopovej zemi v časti Sebedín, ktorá sa nachádza v areáli Hasičskej zbrojnici. Potrebné je vybaviť si len naloženie a odvoz. Kontakt na obecnom úrade.
viac...


 

 

dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
 
 
1

 
 
0

 
 
0

 
 
0

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka