Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru previesť hnuteľný majetok obce priamym predajom.Vytlačiť
 

Obec Sebedín-Bečov na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 16/2018 zo dňa 12.03.2018 zverejňuje zámer previesť prebytočný hnuteľný majetok obce - požiarny vozík PPS 12 priamym predajom.

Požiarny vozík PPS 12 je bez ŠPZ a bez vnútorného vybavenia s primeraným opotrebením zodpovedajúcim jeho veku. Ponuky na kúpu sa predkladajú na Obecný úrad v písomnej forme, alebo v elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom v uzavretej obálke s označením: ,,neotvárať – cenová ponuka PPS12“. Súčasťou ponuky musí byť navrhnutá kúpna cena zo strany záujemcu, identifikácia žiadateľa a kontakt. Ponuky prípadných záujemcov je možné predkladať na obecnom úrade Sebedín-Bečov, Sebedín 37, 974 01 Sebedín-Bečov najneskôr do 06.04.2018 do 13,30 hod. počas úradných hodín, resp. poštou, rozhodujúcim faktorom je prezenčná pečiatka obce alebo dátum podaniu na poštovú prepravu alebo dátum doručenia do elektronickej schránky obce.

Rozhodujúcim kritériom pre výber najvýhodnejšej ponuky je najvyššia cena, t.j. na prvom mieste sa umiestni ponuka, ktorá splní stanovené kritériá a predloží najvyššiu cenu.

Bližšie informácie ako aj obhliadky je možné dohodnúť u starostu obce Ing. Jána Škamlu na 0907/227714 alebo starosta@sebedinbecov.sk.

 

Vzor na cenovú ponuku je v prílohe. Foto je ilustračné.

 

Súbor na stiahnutie predaj pps12.pdf predaj pps12.pdf (229.1 kB)

 
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Inšpektorát kúpeľov a žriediel.Vytlačiť
 

Informácia ohľadom povinnosti fyzických a právnických osôb pri plánovaní geologických prác na území ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.


 
 

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce.Vytlačiť
 

Obec Sebedín-Bečov na základe doručenej žiadosti fyzickej osoby zverejňuje zámer previesť majetok obce, časť nehnuteľného majetku, časť pozemku z pôvodného pozemku parcela KN-E č.1409/1 o celkovej výmere 443 m2, orná pôda, katastrálne územie Sebedín, vedená na LV č. 634, zastavané územie obce, z ktorej sa samostatným geometrickým plánom č. 37 553 674 - 124/2017 zo dňa 04.01.2018, overený Okresným úradom B. Bystrica, katastrálnym odborom dňa 16.01.2018 pod č.13/2018, navrhuje odčleniť novonavrhovaný pozemok parcela KN-C č.179/19 o  výmere 46 m2, druh pozemku zastavaná plocha a pozemok parcela KN-C č.179/20 o výmere 84 m2, druh pozemku zastavaná plocha a to v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b / zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že pozemok je zastavaný stavbou v podielovom vlastníctve nadobúdateľa (žiadateľa) vrátane priľahlej plochy (záhrada, dvor), ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e / zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o usporiadanie vlastníctva pozemku pod existujúcou stavbou.

 

 


 
 

Dôležité telefónne čísla a spojenia povodňovej aktivity.Vytlačiť
 


 
 

Prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.: „Teleskopický kĺbový nakladač s príslušenstvom“ Vytlačiť
 

Obec Sebedín - Bečov, Sebedín - Bečov 37, 974 01 Sebedín-Bečov, okr. Banská Bystrica, IČO: 00313793  žiada o vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky: Teleskopický kĺbový nakladač s príslušenstvom“.

Žiadame predložiť cenovú ponuku na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky do dňa 13.11.2017 do 10:00 hod. – (mailom, resp. poštou alebo osobne). Cenovú ponuku vypracujte podľa predloženej tabuľky.


 
 
Položky 1-5 z 158

dnes je: 23.3.2018

meniny má: Adrián

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
kultúra
 
 
1

 
šport
 
0

 
mládež
 
0

 
čistota obce
 
0

 
údržba budov, zariadení, priestranstiev
 
0

 
informácie pre občanov
 
0

 
služby občanom
 
0

 
sociálna oblasť
 
0

 
pracovné príležitosti
 
0

 
povinné zverejňovanie
 
0

 
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup
ÚvodÚvodná stránka