Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná obchodná súťaž - predaj budovy súp.č.62,k.ú.SebedínVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru predať budovu a pozemky vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou

Obecné zastupiteľstvo obce Sebedín-Bečov uznesením č.43/2019 zo dňa 20.06.2019 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať nehnuteľnosti – budova (bývalého) obecného úradu súpis. č. 62 nachádzajúca sa na pozemku par.č. KN-C 1/1. a pozemky par. č. KN-C 1/1 o výmere 201 m2, zastavané plochy a nádvoria, par. č. 1/2 o výmere 177 m2 zastavané plochy a nádvoria, katastrálne Sebedín, vedené na liste vlastníctva č. 95 a LV č.502 obchodnou verejnou súťažou a podmienky obchodnej verejnej súťaže, za kúpnu cenu najmenej 34000 €.

Podmienky verejnej obchodnej súťaže

Obecné zastupiteľstvo obce Sebedín-Bečov uznesením č.43/2019 zo dňa 20.06.2019 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podmienky verejnej obchodnej súťaže, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k.ú.Sebedín vedené na liste vlastníctva č. 95 a LV č.502:

budova (bývalého) obecného úradu súpis. č. 62 nachádzajúca sa na pozemku par.č. KN-C 1/1

pozemky par. č. KN-C 1/1 o výmere 201 m2, zastavané plochy a nádvoria a par. č. 1/2 o výmere 177 m2 zastavané plochy a nádvoria,

Podmienky predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže na predaj budovy a pozemkov vo vlastníctve obce Sebedín - Bečov:

Po vyhlásení súťaže záujemca o súťaž na predaj budovy a pozemkov vo vlastníctve vyhlasovateľa (ďalej len „navrhovateľ“) na požiadanie dostane od vyhlasovateľa charakteristiku predávaného majetku a podmienky pri predkladaní návrhov do obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „podmienky súťaže“). Predkladateľ má možnosť získať ďalšie informácie o predávanom majetku vo vlastníctve vyhlasovateľa pri prehliadke majetku v termíne uvedenom vo vyhlásení.

1) Účasť na súťaži:

Súťaže sa môžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľ, fyzické osoby.

Účel využitia predmetnej budovy a pozemkov nie je stanovený, účel posúdi komisia pri vyhodnotení návrhov.

2) Obsah návrhu:

a) meno a priezvisko, bydlisko (len v prípade, ak fyzická osoba nie je podnikateľom), resp. uvedie obchodné meno, sídlo a IČO (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba),

b) výpis z obchodného registra u právnickej osoby a výpis zo živnostenského registra u fyzickej osoby - podnikateľ, postačí z internetu

c) návrh využitia budovy a pozemkov,

d) ponúkaná kúpna cena, pričom minimálna kúpna cena je 34 000 € určená obecným zastupiteľstvom obce Sebedín - Bečov za predaj predmetných nehnuteľností ako celok

e) spôsob a termín úhrady kúpnej ceny.

3) Spôsob podávania návrhu:

Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ osobne v písomnej forme spolu s prílohami v zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno a adresa navrhovateľa, s označením "Obchodná

verejná súťaž - NEOTVÁRAŤ".

4) Miesto, lehota na podávanie návrhov a otváranie obálok:

Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa: Obec Sebedín-Bečov, Sebedín 37, 974

01 Sebedín-Bečov najneskôr do 12,00 hod. dňa 23.08.2019. Obálky sa otvárajú na adrese vyhlasovateľa o 13,00 hod. dňa 23.08.2019.

Rozhodujúci je návrh s najvyššou kúpnou cenou. Výška kúpnej ceny nesmie byť nižšia ako 34000 € za predaj predmetných nehnuteľností ako celok určená obecným zastupiteľstvom.

6) Platnosť súťaže:

Obchodná verejná súťaž je platná, ak návrhy podajú minimálne dvaja navrhovatelia, ktorí spĺňajú podmienky obchodnej verejnej súťaže. Ak návrh podá len jeden navrhovateľ, ktorý spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, komisia môže odporučiť návrh na predaj nehnuteľností.

7) Ohliadka predmetu verejnej obchodnej súťaže

Vyhlasovateľ sprístupní predmet obchodnej verejnej súťaže k ohliadke počas pracovných dní (pondelok-piatok) v čase od 08,00 hod. do 15,30 hod., prípadne v inej lehote po predchádzajúcom telefonickom dohovore, najneskôr do 22.08.2019

Kritériá pre hodnotenie návrhov:

Hodnotenie návrhov vykoná komisia zriadená obecným zastupiteľstvom pre vyhodnotenie návrhov do súťaže. Komisia má nepárny počet členov a je maximálne päťčlenná. Komisia organizuje súťaž, otvára návrhy pred prítomnými navrhovateľmi súťaže, určí víťaza súťaže a poradie ostatných navrhovateľov a spisuje zápisnicu o priebehu súťaže, ktorú odovzdá obecnému zastupiteľstvu. Pri osobnej účasti na vyhodnotení navrhovateľ predloží doklad preukazujúci jeho totožnosť, resp. overenú plnú moc, ak je poverený zastupovaním navrhovateľa. Pri hodnotení návrhov komisia bude vychádzať najmä z týchto kritérií:

a) výška kúpnej ceny, spôsob a termín jej splatenia

b) návrh využitia budovy a pozemkov

 

III.      Postup pri preberaní návrhov

Vyhlasovateľ prostredníctvom povereného zamestnanca vyhlasovateľa pri preberaní návrhu:

a) skontroluje

- neporušenosť obálky,

- správnosť zapečatenia obálky,

- správne označenie obálky, t.j. Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ.

V prípade, že obálka bude porušená, vyhlasovateľ ju vráti navrhovateľovi.

b) vypíše potvrdenie o prevzatí návrhu (dvojmo, z toho jedenkrát pre vyhlasovateľa a jedenkrát pre navrhovateľa), kde budú uvedené nasledovné údaje:

- dátum,

- presný čas,

- označenie obálky, t. j. Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ.

Potvrdenie sa opatrí okrúhlou pečiatkou s erbom vyhlasovateľa a podpisom preberajúceho zamestnanca vyhlasovateľa.

 

IV. Vybranie najvhodnejšieho návrhu

Lehota na oznámenie vybraného návrhu:

Výsledky súťaže prerokuje obecné zastupiteľstvo, ktoré na základe stanoviska komisie, ktorú zriadilo pre súťaž, rozhodne o najvhodnejšom návrhu. Úspech, resp. neúspech v súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže bez zbytočného odkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom návrhu. S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie kúpnu zmluvu.

 

V. Práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivé návrhy a prípadne, ak uzná za vhodné, aj všetky doručené návrhy. Je oprávnený vybrať si ten návrh, ktorý bude pre vyhlasovateľa najvýhodnejší. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

2) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť uzavretie kúpnej zmluvy ďalšiemu v poradí určenom výberovou komisiou, ak víťaz písomne oznámi, že nemá záujem o uzavretie kúpnej zmluvy, ďalej ak nepodpíše kúpnu zmluvu v lehote do 30 dní od schválenia kúpnej zmluvy obecným zastupiteľstvom.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na internetovej stránke obce www.sebedinbecov.sk dňom 24.06.2019

Zámer predať majetok obce Sebedín-Bečov bol zverejnený:

na úradnej tabuli obce dňa 24.06.2019

na internetovej stránke obce dňa 24.06.2019

v regionálnej tlači dňa ................

 

 

Ing.Ján Škamla

                                                                                                            Starosta obce

 

 


 
 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
kultúra
 
 
1

 
šport
 
0

 
mládež
 
0

 
čistota obce
 
0

 
údržba budov, zariadení, priestranstiev
 
0

 
informácie pre občanov
 
0

 
služby občanom
 
0

 
sociálna oblasť
 
0

 
pracovné príležitosti
 
0

 
povinné zverejňovanie
 
0

 
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup
ÚvodÚvodná stránka