Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná obchodná súťaž - prenájom Potraviny Sebedín súp.č.15Vytlačiť
 

Verejná obchodná súťaž

 

Obec Sebedín-Bečov uznesením č.32/2019 zo dňa 23.05.2019 schvaľuje prenechanie majetku obce do nájmu a to nehnuteľnosť:

 • budova Potravín súp.č.15 nachádzajúca sa na parc. č. KN-C 143/2 s výmerou 72m2, zapísaná na LV č.502 pre obec Sebedín-Bečov, okres B.Bystrica., k.ú. Sebedín, celková podlahová plocha vnútorná je 40,3m2 s cieľom prevádzkovania predajne potravín najskôr od 01.07.2019

a zámer jeho prenájmu formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 9, zákona č. 138/1991 Zb. s nasledovnými podmienkami súťaže:

 1. účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku nájomného za m2 vnútornej podlahovej plochy za mesiac, pričom hodnota nájmu bola stanovená najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel nehnuteľnosti toho istého druhu a teda v sume 1 €/m2 /vnútornej podlahovej plochy/mesiac , pričom táto výška nájomného je stanovená ako minimálna a spôsob prevádzkovania;
 2. obec Sebedín-Bečov ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Obec Sebedín-Bečov si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy;
 3. návrhy budú podávané v písomnej podobe osobne alebo poštou;
 4. lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, v tlači a na internetovej stránke obce;
 5. do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej ponuky;
 6. lehota na oznámenie vybraného návrhu je do 5 dní od vyhodnotenia ponúk;
 7. pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom navrhovaná výška nájomného a spôsob prevádzkovania
 8. vyhlasovateľ si vyhradzuje vybrať ako najvýhodnejšiu ponuku aj ponuku, ktorá nebude obsahovať najvyššiu cenu, ale ako najvýhodnejšiu ponuku môže vyhodnotiť aj ponuku uchádzača, ktorá prispeje k zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb

 

 1. Oznámenie v tlači

Oznámenie o súťaži v regionálnej tlači:

Obec Sebedín-Bečov oznamuje zámer prenájmu budovy potravín v Sebedín súp.č.15 formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky súťaže a špecifikácia sú zverejnené na www.sebedinbecov.sk/eletronickauradnatabula

 

 1. Zámer

Zverejnenie zámeru

 

prenajať nižšie identifikovaný majetok obce Sebedín-Bečov formou obchodnej verejnej súťaže.

 

Obec Sebedín-Bečov v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer  prenajať nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej súťaže, a to

nehnuteľnosť – budova Potravín súp.č.15 nachádzajúca sa na parc. č. KN-C 143/2 s výmerou 72m2, zapísaná na LV č.502 pre obec Sebedín-Bečov, okres B.Bystrica., k.ú. Sebedín, celková podlahová plocha vnútorná je 40,3m2 s cieľom prevádzkovania predajne potravín najskôr od 01.07.2019

s nasledovnými podmienkami súťaže:

 1. účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku nájomného za m2 vnútornej podlahovej plochy za mesiac, pričom hodnota nájmu bola stanovená najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel nehnuteľnosti toho istého druhu a teda v sume 1 €/m2 /vnútornej podlahovej plochy/mesiac , pričom táto výška nájomného je stanovená ako minimálna a spôsob prevádzkovania;
 2. obec Sebedín-Bečov ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Obec Sebedín-Bečov si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy;
 3. návrhy budú podávané v písomnej podobe osobne alebo poštou;
 4. lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, v tlači a na internetovej stránke obce;
 5. do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej ponuky;
 6. lehota na oznámenie vybraného návrhu je do 5 dní od vyhodnotenia ponúk;
 7. pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom navrhovaná výška nájomného a spôsob prevádzkovania
 8. vyhlasovateľ si vyhradzuje vybrať ako najvýhodnejšiu ponuku aj ponuku, ktorá nebude obsahovať najvyššiu cenu, ale ako najvýhodnejšiu ponuku môže vyhodnotiť aj ponuku uchádzača, ktorá prispeje k zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb

Zámer prenajať nehnuteľnosť je zverejnený:

 

- na úradnej tabuli obce Sebedín-Bečov dňa 24.05.2019

- na webovej stránke obce Sebedín-Bečov dňa 24.05.2019

- v tlači dňa............

 

- z úradnej tabule obce Sebedín-Bečov zvesené dňa ..................

- z webovej stránky obce Sebedín-Bečov stiahnuté dňa .............

 

 

                                                                                              Ing. Ján Škamla

                                                                                                starosta obce


 
 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
kultúra
 
 
1

 
šport
 
0

 
mládež
 
0

 
čistota obce
 
0

 
údržba budov, zariadení, priestranstiev
 
0

 
informácie pre občanov
 
0

 
služby občanom
 
0

 
sociálna oblasť
 
0

 
pracovné príležitosti
 
0

 
povinné zverejňovanie
 
0

 
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup
ÚvodÚvodná stránka