Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce.Vytlačiť
 

Obec Sebedín-Bečov na základe doručenej žiadosti fyzickej osoby zverejňuje zámer previesť majetok obce, časť nehnuteľného majetku, časť pozemku z pôvodného pozemku parcela KN-E č.1409/1 o celkovej výmere 443 m2, orná pôda, katastrálne územie Sebedín, vedená na LV č. 634, zastavané územie obce, z ktorej sa samostatným geometrickým plánom č. 37 553 674 - 124/2017 zo dňa 04.01.2018, overený Okresným úradom B. Bystrica, katastrálnym odborom dňa 16.01.2018 pod č.13/2018, navrhuje odčleniť novonavrhovaný pozemok parcela KN-C č.179/19 o  výmere 46 m2, druh pozemku zastavaná plocha a pozemok parcela KN-C č.179/20 o výmere 84 m2, druh pozemku zastavaná plocha a to v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b / zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že pozemok je zastavaný stavbou v podielovom vlastníctve nadobúdateľa (žiadateľa) vrátane priľahlej plochy (záhrada, dvor), ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e / zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o usporiadanie vlastníctva pozemku pod existujúcou stavbou.

Vyvesené na webovej stránke: 26.02.2018

Zvesené z webovej stránky: 12.03.2018

 


 
 

dnes je: 11.12.2018

meniny má: Hilda

Počasie

Kurzový lístok

V ktorej oblasti obec najviac zaostáva?
kultúra
 
 
1

 
šport
 
0

 
mládež
 
0

 
čistota obce
 
0

 
údržba budov, zariadení, priestranstiev
 
0

 
informácie pre občanov
 
0

 
služby občanom
 
0

 
sociálna oblasť
 
0

 
pracovné príležitosti
 
0

 
povinné zverejňovanie
 
0

 
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup
ÚvodÚvodná stránka